REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI zRúčky, s.r.o.

                                                                                 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

                                                                                  

 

1.1. Reklamácie sa vybavujú v zmysle príslušných ustanovení, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. V prípade Spotrebiteľa aj podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a  Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

1.2.  Záručná doba na Tovar zakúpený v E-shope  je 12 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú kratšiu záručnú dobu alebo ak nie je v dokladoch viažúcich sa k Tovaru uvedené inak.

 

1.3.  Pri preberaní Tovaru je Kupujúci vždy povinný skontrolovať:

          i)   či je obal Tovaru alebo samotný Tovar poškodený;

          ii)  či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou, príslušným dodacím listom, resp.                       faktúrou;

          iii)  či mu bol dodaný Tovar (druh Tovaru) v súlade s Objednávkou.

 

1.4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný poškodený Tovar vrátiť a preukázať sa potvrdením o kúpe a zaplatení Tovaru. V prípade ak je reklamovaný Tovar zasielaný Predávajúcemu  poštou, Tovar nie je možné zaslať na dobierku a takto zaslaný balík nebude prevzatý.

 

1.5. Spotrebiteľ má právo na úhradu iba nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. 

 

1.6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mail) Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

1.7.Týmto Reklamačným poriadkom Prevádzkovateľ informuje Kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 

1.8. Uzatvorením Zmluvy vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a zaväzuje sa ho ako súčasť Zmluvy dodržiavať.

1.9 Ak nie je v tomto Reklamačnom poriadku uvedené výslovne inak, pojmy tu uvedené majú význam a je potrebné ich vykladať tak, ako je uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach dostupných na E-shope.

                                   II. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA ZA VADY

2.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady Tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi, Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom. Vadami sa rozumejú prípady, kedy Tovar nespĺňa požiadavky na kvalitu ponúkaného Tovaru v súlade s charakterom ponúkaného Tovaru a/alebo nie je poskytovaná v súlade s platnými právnymi predpismi alebo Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo Kúpnou zmluvou. 

 

2.2. Reklamovať možno len Tovar zakúpený prostredníctvom E-shopu Prevádzkovateľa.

 

2.3.  Nakoľko, sa jedná o predaj používaných vecí, Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 

2.4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

 

2.5. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Kupujúcim v ním uplatnenej reklamácii.

 

2.6. Reklamáciou podľa tohto Reklamačného poriadku nie je podanie Kupujúceho týkajúce sa jeho nespokojnosti ohľadne dodaného Tovaru, ktoré nie je vadou v zmysle platných predpisov alebo tohto Reklamačného poriadku alebo nespokojnosť so samotným procesom vybavenia sťažnosti alebo reklamácie, ak tento Reklamačný poriadok alebo platné právne predpisy, najmä Zákony o ochrane spotrebiteľa, neustanovujú inak (ďalej aj len ako „Sťažnosť“).

 

2.7. Za opodstatnenú sa považuje každá reklamácia, ktorou bude preukázané, že Prevádzkovateľ porušil príslušný právny predpis, Všeobecné obchodné podmienky alebo Kúpnu zmluvu uzatvorenú s Kupujúcim alebo konal v rozpore s nimi. Za opodstatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia aj vtedy, ak Prevádzkovateľ riadne neoznámi Kupujúcemu výsledok reklamačného konania v stanovenej lehote podľa tohto Reklamačného poriadku.

 

2.8. V prípade, ak sa reklamácia týka správnosti úhrady ceny za Tovar alebo uskutočnenia platby, až do riadneho vybavenia reklamácie nie je Prevádzkovateľ povinný namietanú platbu 
za Tovar vrátiť v prospech Kupujúceho.

 

2.9. Reklamácie vybavuje Prevádzkovateľ, môže však nimi poveriť aj inú osobu v zmysle platných právnych predpisov.

                                                             III. PODMIENKY A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

3.1. Reklamáciu je potrebné uplatniť vždy písomne (listom alebo e-mailom) u Predávajúceho na adrese: zRúčky, s.r.o., Lúčna 1, 947 01 Hurbanovo alebo na e-mailovej adrese: info@zrucky.sk. Pri uplatnení reklamácie odporúčame vyplniť Reklamačný formulár, formulár si stiahnete TU.

 

3.2. Kupujúci je povinný vadu Tovaru reklamovať bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy došlo k reklamovanej skutočnosti.

 

3.3.   V reklamácii/oznámení o vadách je Kupujúci povinný uviesť:

i) svoje identifikačné údaje tak, aby bolo možné jednoznačne určiť o ktorého Kupujúceho sa jedná, najmú meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia. (Neuvádza sa  prístupové heslo, ktoré zadal pri registrácii),

ii)  údaje Predávajúceho vrátane jeho e-mailovej adresy,

iii)  názov Tovaru, ktorý je predmetom reklamácie,

iv)  popis vady Tovaru (miesto jej výskytu a prejavy)

v)   číslo Objednávky/faktúry, ktorej sa reklamácia týka,

vi)  uvedenie dátumu, kedy došlo k reklamovanej skutočnosti,

vii)  navrhovaný spôsob vyriešenia reklamácie.

 

3.4. Kupujúci je o reklamovanom Tovare povinný predložiť doklad (originál alebo fotokópiu umožňujúcu overenie jej súladu s originálom) preukazujúci jej poskytnutie/jeho dodanie (najmä faktúru), okrem prípadov ak sa reklamácia týka neposkytnutia dokladu o objednaní si alebo dodaní Tovaru.

                                                                IV. PRIJATIE REKLAMÁCIE

4.1.  Predávajúci alebo ním určená osoba potvrdí prijatie reklamácie: 

        - v prípade reklamácie zaslanej e-mailom zaslaním e-mailu na adresu, ktorú pre tento účel výslovne   

         Kupujúci uviedol v emailovej správe, inak na emailovú adresu, z ktorej email Kupujúci reklamáciu zaslal,- 

        - v prípade reklamácie uskutočnenej cez kontaktný formulár zaslaním emailu 
        na adresu, ktorú pre tento účel výslovne Kupujúci uviedol v kontaktnom formulári, inak na e-mailovú                  adresu alebo adresu bydliska, o ktorej má Predávajúci vedomosť.

       - v prípade reklamácie uskutočnenej písomne zaslaním e-mailu na adresu, ktorú pre tento účel výslovne            Kupujúci uviedol v písomnej reklamácii, inak na adresu bydliska, o ktorej má Predávajúci vedomosť.

 

4.2. Predávajúci doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktorá bola doručená niektorým zo spôsobom uvedených vyššie ihneď po doručení/ obdržaní takejto reklamácie. Uvedené potvrdenie je len potvrdením Prevádzkovateľa o doručení uplatnenia reklamácie, nie je uznaním reklamácie ani iným obdobným úkonom.

 

4.3. Na základe riadne uskutočnenej reklamáciu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a platnými právnym predpismi, začína reklamačné konanie. Za riadne uskutočnenú reklamáciu sa považuje najmä doručenie reklamácie obsahujúcej všetky náležitosti ustanovené týmto Reklamačným poriadkom vrátane dokladu o poskytnutí a zaplatení Tovaru.

 

4.4. Súčasťou potvrdenia o prijatí reklamácie bude aj poučenie Kupujúceho o jeho právach v zmysle § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, kedy Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí Spotrebiteľa o jeho právach podľa ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

                                                               V. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1.Predávajúci je oprávnený reklamáciu zamietnuť, ak nie je podaná v súlade s týmto Reklamačným poriadkom alebo platnými právnymi predpismi, najmä ak: 

  1. podanie Kupujúceho nie je reklamáciou v zmysle príslušných právnych predpisov alebo tohto Reklamačného poriadku, najmä ak sa jedná o Sťažnosť,  

  2. Kupujúci podal reklamáciu po uplynutí doby na podanie reklamácie alebo uplatnenie nárokov z vád,

  3. Reklamácia nespĺňa náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom,

  4. Kupujúci nepreukázal, že reklamácia sa týka  Tovaru predávaného Prevádzkovateľom,

  5. Kupujúci neposkytol Prevádzkovateľovi informácie alebo podklady a bez ich poskytnutia nie je možné reklamáciu riadne vybaviť,

  6. reklamovaná vada bola spôsobená konaním alebo opomenutím konania Kupujúceho, najmä v prípade konania v rozpore s VOP alebo ich prílohami.

 

5.2. Predávajúci bude o dôvodoch zamietnutia reklamácie informovať Kupujúceho v súlade s bodom 4.1 tohto Reklamačného poriadku.

 

5.3.Ak doručená reklamácia spĺňa predpoklady ustanovený príslušnými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom, Predávajúci posúdi jej opodstatnenosť.

 

5.4. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie Predávajúcim, Predávajúci informujte Kupujúceho o jeho právach v zmysle § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.  

 

5.5. Spotrebiteľ má v prípade existencie vady nasledujúce nároky:

  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  1. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

  2. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

5.6. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka Spotrebiteľ uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

5.7. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

6.1. V rámci reklamačného konania môže Prevádzkovateľ od Kupujúceho požadovať ďalšie relevantné informácie a podklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie. Za týmto účelom je Kupujúcipovinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť. Lehota potrebná na doplnenie informácií/podkladov sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov. 

 

6.2. V prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia, môže sa domáhať svojich nárokov v zmysle platných právnych predpisov. 

 

6.3. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY