VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI zRúčky, s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti zRúčky, s.r.o. ako  E-shopu definovaného nižšie, sú určené pre všetky služby spojené s predmetným E-shopom a predovšetkým definujú základné práva, povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho spojené s objednaním a dodaním Tovaru ako aj iné podmienky využívania E-shopu a služieb s ním spojených.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV

1.1.     Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a ich príloh majú nasledujúce pojmy tento 

           význam:

 

Dobierka je spôsob úhrady kúpnej ceny za Tovar Kupujúcim pri doručení a prevzatí Tovaru, a to formou platby v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí Tovaru Kupujúcim. V prípade, ak  to umožňuje príslušný doručovateľ, je možná aj úhrada formou platby platobnou kartou.

E-shop je internetová stránka Predávajúceho resp. internetový obchod na doméne www.zrucky.sk.

Infolinka je informačné centrum Predávajúceho dostupné Kupujúcim v pracovných dňoch v dobe od 9:00 do 17:00 (ak neurčí Prevádzkovateľ inak) na e-mailovej adrese a telefónnom čísle zverejnených na E-shope. Prevádzkovateľ prostredníctvom svojej Infolinky komunikuje výlučne v slovenskom jazyku.

 

Kúpna zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim za podmienok dojednaných v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, na základe ktorej sa zaväzuje Predávajúci dodať Kupujúcemu Tovar za dojednaných podmienok. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

 

Kupujúci je Spotrebiteľ, ktorý prostredníctvom E-shopu, vstúpi do obchodného vzťahu s Predávajúcim tak, že vykoná Objednávku a následným odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že sa budú vzťahovať aj na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri objednávaní Tovaru, ako aj pri prípadnej reklamácii Tovaru.

 

Neregistrovaný užívateľ je Kupujúci, ktorý nie je Zaregistrovaným užívateľom a ktorý objednal Tovar prostredníctvom jednorazového alebo opakovaného využitia E-shopu Prevádzkovateľa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok bez registrácie na E-shope.

 

Objednávka je úkon Kupujúceho uskutočnený na E-shope, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho zakúpiť Tovar od Predávajúceho prostredníctvom E-shopu.

 

Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Predávajúci alebo Prevádzkovateľ E-shopu je spoločnosť zRúčky, s.r.o., so sídlom: Lúčna 1, 947 01 Hurbanovo, IČO:52 658 015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro vložka číslo: 49499/N. 

 

Reklamačný formulár je listina, ktorú môže Kupujúci použiť na uplatnenie reklamácie vady Tovaru. Reklamačný formulár je zverejnený na E-shope. Reklamačný formulár si Kupujúci môže vyžiadať aj na e-mailovej adrese Predávajúceho: info@zrucky.sk.

 

Reklamačný poriadok je reklamačný poriadok vydaný Prevádzkovateľom a zverejnený na E-shope, ktorý upravuje zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie, lehoty na podanie a vybavenie reklamácie, postup pri zamietnutí reklamácie a nároky z uznanej reklamácie. 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá je za spotrebiteľa považovaná  v zmysle platných právnych predpisov, najmä osoba ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej  činnosti.
 

Tovar je tovar, ktorý je ponúkaný prostredníctvom E-shopu. Tovarom sú použité oblečenie, obuv, doplnky aj ďalšie iné tovary poskytované Predávajúcim. Tovar na E-shope Prevádzkovateľa je možné zo strany Prevádzkovateľa jednostranne dopĺňať a meniť.

 

Všeobecné obchodné podmienky alebo VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky definujúce základné práva, povinnosti ako aj iné podmienky vo vzťahu k E-shopu.

 

Zákon o ochrane spotrebiteľa je Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru je Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zaregistrovaný užívateľ je Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na E-shope Prevádzkovateľa alebo iným dostupným spôsobom pre účely opakovaného využitia E-shopu Prevádzkovateľa (na uskutočnenie objednávok Tovaru), a pre tento účel mu bolo vytvorené užívateľské konto v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok. Výhody, ktoré sú spojené s registráciou na E-shope Prevádzkovateľa, ako napríklad poskytnutie zvýhodneného nákupu na E-shope, určuje výlučne Prevádzkovateľ a tieto je možné zo strany Prevádzkovateľa kedykoľvek  jednostranne dopĺňať a meniť.

 

Zmluvné strany sú spoločne Predávajúci a Kupujúci.

 

1.2. Uzatvorením Kúpnej zmluvy vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými  podmienkami ako aj s ich prílohami, najmä Reklamačným poriadkom a tiež so Spracúvaním osobných údajov, a zaväzuje sa ho ako súčasť predmetnej Kúpnej zmluvy dodržiavať.

 

1.3.    Predávajúci týmto zároveň upozorňuje Kupujúceho, že predávaný tovar je použitý.

 

                                                                               II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1.      Objednanie Tovaru je možné výlučne prostredníctvom E-shopu.

 

2.2.  Potvrdením Objednávky a stlačením voľby „Odoslať objednávku“ Kupujúci odošle Objednávku Predávajúcemu a zároveň tým vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP, potvrdzuje správnosť Objednávky, množstvo objednaných kusov Tovaru, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle týchto VOP (Prílohy č. 2) a údajov pre doručenie, a súhlasí s konečnou cenou uvedenou v Objednávke. Tieto údaje sú Kupujúcemu zobrazené ešte pred samotným potvrdením a odoslaním jeho Objednávky. Zároveň uskutočnením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že je oprávnený predmetnú Objednávku uskutočniť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, že ju uskutočňuje slobode, vážne, určito, zrozumiteľne, uskutočňuje ju bez nátlaku a bez toho, aby prišlo k použitiu jednostranne výhodných podmienok Predávajúceho a že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

2.3.  Kúpna zmluva vzniká odoslaním Objednávky Kupujúcim a jej prijatím Predávajúcim. Prijatie Objednávky Predávajúci potvrdí Kupujúcemu zaslaním informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim a to bezodkladne po doručení Objednávky Predávajúcemu. Potvrdenie prijatia objednávky nemusí byť zároveň potvrdením o dostupnosti uvedenej veci .

 

2.4. Za prípadné pochybenia pri prenose údajov medzi komunikačnými zariadeniami Kupujúceho a E-shopu Predávajúceho nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

2.5. Predávajúci môže požadovať, aby sa Kupujúci pred zadaním a odoslaním Objednávky vopred registroval zadaním svojich osobných údajov prostredníctvom E-shopu Predávajúceho. Tieto osobné údaje Kupujúceho budú ďalej použité na účely vytvorenia ako aj realizácie danej Objednávky a súčasne aj na účely vytvorenia užívateľského konta Kupujúceho pre realizáciu Objednávok v budúcnosti, ak s takýmto postupom Kupujúci vyjadrí svoj súhlas.

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.  Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

 

3.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia Tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil.

 

3.3.   Za Tovar v E-shope Predávajúceho je možné zaplatiť kúpnu cenu nasledovnými spôsobmi:

 

Platba so službou Dobierka.Pri tejto službe Predávajúci zabezpečuje expedovanie Tovaru prostredníctvom ním zvoleného doručovateľa. Za Tovar zaplatí Kupujúci pri prevzatí Tovaru od doručovateľa. Hotovosť preberá od Kupujúceho priamo doručovateľ. Za riadne uhradenie Dobierky zodpovedá Kupujúci, ktorý je pre tento účel povinný si vyžiadať od doručovateľa doklad o úhrade alebo iný obdobný doklad preukazujúci vykonanie úhrady dobierky.

 

Platba vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho. V tomto prípade Predávajúci zašle údaje potrebné k platbe na e-mailovú adresu Kupujúceho bezodkladne po prijatí jeho Objednávky. Kupujúci uhradí príslušnú sumu vyplývajúcu z Objednávky vopred na bankový účet Predávajúceho. Po pripísaní tejto sumy na účet Predávajúceho, Predávajúci zabezpečí vyexpedovanie Tovaru prostredníctvom zvoleného doručovateľa.

 

3.4. Záväzok Kupujúceho uhradiť cenu Objednávky je splnený momentom pripísania celej uvedenej sumy na určený bankový účet Predávajúceho alebo odovzdaním tejto sumy príslušnému doručovateľovi.

 

3.5. Ak Kupujúci pri Objednávke zvolil platbu vopred bankovým prevodom a peňažné prostriedky za danú Objednávku nebudú pripísané na bankový účet Predávajúceho do 7 (siedmich) pracovných dní od obdržania potvrdzujúce mailu Predávajúceho o prijatí objednávky, Objednávka sa považuje automaticky za zrušenú, ak Predávajúci neurčí inak.

 

3.6. Ak nie je dohodnuté výslovne inak, fakturačné ani doručovacie údaje Kupujúceho už nie je možné po odoslaní Objednávky meniť.

IV. DODACIE PODMIENKY

4.1.  Predávajúci dodáva Tovar Kupujúcemu prostredníctvom:

a)      spoločnosti Slovenská pošta, a.s., a /alebo

b)      prepravnej spoločnosti.

 

4.2. Ak nie je možné doručenie doručovateľom zvoleným Kupujúcim pri Objednávke, môže Predávajúci zmeniť tohto doručovateľa, s tým, že poštovné je zaručené vo výške, v akej bolo uvedené v okamihu zadania Objednávky Kupujúcim.

 

4.3. Tovar bude odoslaný Kupujúcemu spravidla do 7 (siedmich) pracovných dní jedným zo spôsobov uvedených v bode 4.1. tohto článku. Lehota na odoslanie sa počíta od okamihu doručenia riadne vyplnenej Objednávky Predávajúcemu a v prípade zvolenej platby vopred bankovým prevodom po pripísaní úplnej sumy Objednávky v prospech účtu Predávajúceho.

 

4.4. Doba na doručenie Tovaru je ustanovená obvyklými podmienkami doručovania spoločnosti Slovenská pošta, a.s. alebo príslušnej prepravnej spoločnosti a môže byť dlhšia v závislosti od miesta určenia (miesta dodania Tovaru). Ak Kupujúcemu nebude Tovar a ani oznámenie o uložení Tovaru doručené do štrnástich (číslom: 14) dní od zaslania informácie o vyexpedovaní Objednávky zo strany Predávajúceho, je potrebné, aby Kupujúci ihneď kontaktoval Infolinku Predávajúceho na adrese: info@zrucky.sk, prípadne, aby podal reklamáciu prostredníctvom Reklamačného formuláru (uvedeného na E-shope Predávajúceho alebo aj spôsobom už uvedeným vyššie) a jeho následným zaslaním na e-mailovú adresu: info@zrucky.sk.

 

4.5. V prípade doručenia Objednávky, ktorá bola uhradená vopred môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner zabezpečujúci dodanie predmetného Tovaru požadovať predloženie identifikačného preukazu (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas) za účelom predchádzania vzniku akejkoľvek škody a zamedzenia legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

 

4.6. Ak si Kupujúci zásielku Tovaru neprevezme a zásielka je vrátená naspäť Predávajúcemu, Tovar bude Kupujúcemu opätovne zaslaný, len v prípade, ak o to Kupujúci požiada a vopred uhradí cenu bankovým prevodom vrátane nákladov na prepravu za doručovanie pôvodnej aj novej zásielky, ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak.

 

4.7.Tovar je doručovaný, zabalený a zabezpečený štandardným spôsobom. Je teda potrebné, aby si Kupujúci skontroloval kompletnosť jeho zásielky hneď po jej prevzatí. V prípade nezrovnalostí s tým, čo bolo objednané, Kupujúci kontaktuje Infolinku Predávajúceho. Kupujúci je pri preberaní Objednávky povinný skontrolovať jej stav  prípadné poškodenie a nesmie prebrať doručovanú zásielku, ak je táto viditeľne poškodená v čase jej doručenia.

 

4.8.V prípade, ak je zásielka poškodená (aj keď ju napriek tejto skutočnosti Kupujúci prevezme), je nevyhnutné predmetné poškodenie nahlásiť ihneď doručovateľovi a čo najpresnejšie popísať v odovzdávacom protokole alebo inom doklade, ktorý má doručovateľ pre tento účel u seba. Kupujúci si je povinný ponechať a v prípade potreby preukázať Predávajúcemu, kópiu dokladu o spísaní škodovej udalosti na zásielke Tovaru.

 

4.9. Neúplnú alebo poškodenú zásielku musí Kupujúci bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu: info@zrucky.sk, spísať s doručovateľom protokol o neúplnej alebo poškodenej zásielke a tento zaslať e-mailom, prípadne iným dostupným spôsobom, Predávajúcemu. V prípade nedodržania ustanoveného postupu Kupujúcim, pri dodatočnej reklamácii neúplnosti/poškodenia zásielky, bude táto skutočnosť zakladať dôvod na strane Predávajúceho namietať, že sa nejedná o rozpor s Objednávkou a príslušnou Kúpnou zmluvou.

 

4.10. Kupujúci plne zodpovedá za Tovar ihneď po prevzatí zásielky, v ktorej je Tovar uložený.

 

4.11. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu zvýhodnené ceny v rámci svojich akcií. Ceny Tovaru môžu byť znížené formou časovo obmedzenej akciovej ceny. Nová cena Tovaru bude pri nákupe zobrazená Kupujúcemu. Akciová cena nemusí byť ponúknutá na každý Tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť sa, ktorý Tovar bude ponúkaný za akciovú cenu. Akciové ceny platia len pri dodržaní ustanovených podmienok platných pre akciovú cenu Tovaru, a to formou zníženia kúpnej ceny Tovaru alebo aj prostredníctvom zľavového kódu alebo celkovou zľavou na celý nákup Tovaru. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.

 

4.12.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a)      oneskorené doručenie Tovaru, ktoré zavinil doručovateľ;

b)      oneskorené doručenie Tovaru, ktoré zavinil Kupujúci;

c)       poškodenie Tovaru, ktoré zavinil doručovateľ;

d)      poškodenie Tovaru, ktoré zavinil Kupujúci.

V. STORNO OBJEDNÁVKY

5.1.Kupujúci má právo bezplatne stornovať Objednávku, ktorá ešte nebola Predávajúcim vybavená a odoslaná (zaslanie e-mailu o vyexpedovaní Tovaru Predávajúcim. V takomto prípade Kupujúci musí bezodkladne informovať Predávajúceho na jeho e-mailovej adrese: info@zrucky.sko tejto skutočnosti a uviesť presné číslo príslušnej Objednávky. Ak už bola cena vopred za Tovar Kupujúcim uhradená, Kupujúci si vyhradzuje právo na vrátenie peňazí prevodom na príslušný účet Kupujúceho, a to do desiatich (číslom: 10) pracovných dní od riadneho doručenia e-mailu o stornovaní Objednávky.

 

5.2. V prípade stornovania už odoslanej Objednávky Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo účtovať náklady vo výške príslušných dopravných a iných preukázateľne vzniknutých nákladov. Ak už bola cena uhradená, má právo si ich započítať voči už uhradenej kúpnej cene, a až následne takto zníženú kúpnu cenu odoslať na účet Kupujúceho. Kúpna cena znížená o preukázateľne vzniknuté náklady bude Kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného Tovaru na adresu Predávajúceho.

 

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať Objednávku Kupujúceho, najmä ak ho nebude schopný dodať Tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní Objednávky bude Predávajúci  bezodkladne informovať Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Predávajúci tieto finančné prostriedky Kupujúcemu do 10 (desiatich) pracovných dní na jeho účet, z ktorého Kupujúci zaplatil, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. Za zmluvné strany sa považuje Predávajúci a Kupujúci.

 

6.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po jeho prevzatí a riadnom zaplatení celej kúpnej ceny za Tovar Predávajúcemu prípadne príslušnému doručovateľovi., pdoľa toho čo nastane neskôr.

 

6.3. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo ním určeného doručovateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

 

6.4.  Kupujúci je povinný najmä: 

a)  prevziať objednaný Tovar; 

b)  zaplatiť za Tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu; 

c)   prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný Tovar pri jeho preberaní.

 

6.5. Predávajúci je povinný najmä:

a)   dodať Kupujúcemu Tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;

b)   spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky potrebné dokumenty k Tovaru akým je napríklad faktúra.

VII. REKLAMÁCIA VÁD

7.1. Všetky informácie týkajúce sa reklamácie, podania sťažností alebo podnetov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

 

7.2. V prípade, ak bola na Infolinku nahlásená informácia, ktorá je v zmysle platných právnych predpisov, všeobecných obchodných podmienok alebo Reklamačného poriadku reklamáciou, podnetom alebo sťažnosťou, uplatní sa postup uvedený v Reklamačnom poriadku.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1.  Spotrebiteľ má právo v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim spotrebiteľom momentom, keď Kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou doručovateľa, prevezme všetky časti objednaného Tovaru.

 

8.2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8.1. tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

 a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v týchto VOP, alebo

 b) e-mailom na adrese: info@zrúčky.sk.

 

Spotrebiteľ môže na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8.1. tohto článku VOP použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 3 týchto VOP. 

 

8.3. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.1. tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar, ktorý sa vracia Predávajúcemu, nie je možné zaslať na dobierku a takto zaslaný balík nebude prevzatý.

 

8.4. Vrátený Tovar musí byť vrátený v stave, akom bol Kupujúcemu zaslaný, najmä nesmie byť inak poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kópiou dokladu o kúpe a prevzatí Tovaru, úplný, s kompletným príslušenstvom, s kompletnou dokumentáciou, v stave a hodnote, v akom bol Tovar prevzatý.

 

8.5. Predávajúci vráti Kupujúcemu spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou v lehote do 14  (štrnástich) dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 8.1. tohto článku VOP alebo vrátania Tovaru, ktorého sa odstúpenie týka a to podľa toho, čo nastane neskôr. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak.  

 

8.6.  Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a súčasne, ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, tiež znáša aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Kupujúci pre účely používania a objednávania Tovaru Prevádzkovateľa berie na vedomie spracúvanie jeho osobných údajov a iných údajov v súlade  so zásadami spracúvania osobných údajov zverejnených na E-shope.

                                                                                 X. ZASIELANIE NEWSLETTEROV

10.1.  Kupujúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním „newsletterov“ na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim pri Objednávke alebo registrácii.

 

10.2. Odvolanie súhlasu podľa bodu 10.1. týchto VOP možno nahlásiť prostredníctvom Infolinky, prípadne zrušiť odber newsletterov spôsobom uvedeným v e-mailovej správe, v ktorej sa newsletter doručuje.

                                                            XI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV A ORGÁN DOZORU

11.1.  Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na jeho žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa jej odoslania.

 

11.2.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

 

11.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj, so sídlom Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 .

                                                                                   XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Odoslaním Objednávky alebo registráciou na E-shope vyjadruje Kupujúci svoj výslovný súhlas so znením týchto VOP a ich príloh a zaväzuje sa ich dodržiavať ako súčasť Kúpnej zmluvy.

 

12.2. Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

 

12.3. Ak právne prepisy Slovenskej republiky neurčujú inak, Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť ustanovenia týchto VOP, pričom ich zmena je účinná momentom zverejnenia ich nového znenia na E-shope.

 

12.4. Akákoľvek komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim musí prebiehať v slovenskom jazyku, ak nie je výslovne Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

12.5. Tieto VOP ako aj práva a povinnosti Zmluvných strán z nich vyplývajúce sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

12.6.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.11.2019.